Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

inaf
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
inaf
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaeternaljourney eternaljourney
inaf
Reposted fromgruetze gruetze
inaf
8009 1f97
Reposted fromsoSad soSad
inaf
8782 b5d8 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viatfu tfu
inaf
inaf
9509 2122 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoSad soSad
inaf
7745 c563
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu
inaf
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaesperer esperer
5003 852b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaedzdworca edzdworca
9174 45a9 500
Reposted fromerial erial
inaf
3367 df48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
inaf
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaynis aynis
inaf
Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą cię zadziwić, wywołać wstrząs. ważne jest, aby nie dotknęła cię straszna choroba - obojętność.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasponte sponte
inaf
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

March 18 2017

inaf
3543 61b4 500
Obessed 😍
Reposted frommslexi mslexi viajakubzulczyk jakubzulczyk

March 08 2017

inaf
1333 db69 500
Reposted fromvaka vaka viastraycat straycat
8315 c617 500

midnight-charm:

Photography by Mary Rozzi

Reposted fromerial erial viaKuishi Kuishi
inaf
8779 3f0b 500
Reposted fromoll oll viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl