Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

inaf
8961 2706 500
inaf
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialadymartini ladymartini
inaf
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
inaf
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialajla lajla
inaf
2712 ced7
Reposted frommisterpeter misterpeter viaindisputabel indisputabel
inaf
5761 ad3e 500
Reposted fromteijakool teijakool viaMissDeWorde MissDeWorde
inaf
Reposted fromFlau Flau viarisa risa
inaf
5892 0735
inaf

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
inaf
0003 1176 500
Reposted fromsoftboi softboi viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
inaf
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaprzeblyski przeblyski
inaf
6300 b4b3 500
Painting Flower 2005
inaf
7490 a1b7 500
Reposted fromsoftboi softboi viakurwajegomac kurwajegomac
inaf
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOnly2you Only2you
inaf
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viakurwajegomac kurwajegomac
inaf
8576 7d89 500
"Pestki"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaOnly2you Only2you
inaf
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaWilalena Wilalena
inaf
4223 1e9c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarlotka76 szarlotka76

May 10 2019

inaf
1957 75d8 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
inaf
3161 0de8
Reposted fromgrandma grandma viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl