Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

inaf
inaf
Co roku nieświadomie mijamy rocznicę naszej przyszłej śmierci.
— variable soup
inaf
7521 8c62 500
Reposted fromregcord regcord viakurol kurol
inaf
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
inaf
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
5349 fb4a 500

ahmedjones:

by Sebastian Faena for CR Fashion Book #1

Reposted fromasafeather asafeather viablackenedsky blackenedsky
inaf
Ech.
inaf
9513 4a76 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead
4269 634c 500
Reposted fromidiod idiod viavolldost volldost
inaf
inaf
inaf
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
4254 0501

bonitavista:

The Opera House, Paris


inaf
1687 c15e 500
inaf
inaf
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
inaf
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viabetterthanlies betterthanlies
inaf
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
inaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl